Appalachian Mountains - The Explorographer

Mountain Life

Found along the Blue Ridge Parkway.